Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Komunikat po spotkaniu 9 czerwca 2016 r.

2016-06-09

9 czerwca 2016 roku, odbyło się spotkanie Inwestora (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) i Wykonawcy (ZUE S.A.) zadania inwestycyjnego „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew” z przedstawicielami władz gmin korytarza planowanej linii wskazanego w ramach prac Grupy Roboczej, którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie. Spotkanie poświęcone było prezentacji formalno-prawnych aspektów realizacji inwestycji oraz zasad dalszego procedowania.

W trakcie spotkania przedstawiciele Inwestora oraz Wykonawcy przekazali informacje dotyczące proceduralnych uwarunkowań realizacji inwestycji oraz zaproponowali formułę pozyskiwania informacji dotyczących planów rozwojowych każdej gminy, jak również oczekiwań mieszkańców reprezentowanych przez organizacje i stowarzyszenia.

Uzgodniono, że Wykonawca na początku kolejnego tygodnia wystąpi do wszystkich zainteresowanych gmin z prośbą o przekazanie informacji dotyczących planów inwestycyjnych w miejscowościach położonych w korytarzu linii. Równocześnie Wykonawca zwrócił się do przedstawicieli samorządu z prośbą o zamieszczanie wszystkich informacji o inwestycji na stronach internetowych gmin w celu zapewnienia szerokiego dostępu mieszkańców do aktualnych danych i zachowania transparentności procesu. W najbliższych dniach Wykonawca zaproponuje ramowy harmonogram konsultacji z mieszkańcami i poprosi gminy o propozycję miejsc do przeprowadzenia takich spotkań.

Wykonawca umożliwi zainteresowanym przedstawicielom gmin zapoznanie się istniejącą infrastrukturą przesyłową w celu przybliżenia wszystkich aspektów funkcjonowania linii elektroenergetycznych 400kV. Sukcesywnie, analogiczne spotkania będą organizowane dla zainteresowanych mieszkańców.

Większość z uczestniczących w spotkaniu przedstawicieli gmin wyraziła wolę aktywnej współpracy z Wykonawcą. Część samorządowców zadeklarowała ograniczenie aktywności wyłącznie do przekazywania informacji do mieszkańców o aktualnym przebiegu procesu.

Inwestor i Wykonawca ponownie potwierdzili, że chcą realizować inwestycję w atmosferze dialogu i wypracować finalny kompromis w zakresie ustalenia przebiegu trasy linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Informacje o inwestycji

Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Kozienice - Ołtarzew jest inwestycją celu publicznego, o znaczeniu ponadlokalnym. Jej budowa stanowi realizację celów publicznych, wskazanych w art. 6 pkt. 2 Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dn. 21.08.1997 r. (Dz. U. z 1997, nr 115, poz. 741 z późn. zm.), dzięki czemu może korzystać ze specjalnych przepisów prawa przewidzianych dla tego rodzaju przedsięwzięć.

Linia ta przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i niezawodności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Zapewni również wyprowadzenie niezbędnej dla KSE mocy z rozbudowywanej Elektrowni Kozienice.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne, a budowę realizuje konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A.