Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Informacje dla właścicieli gruntów

Działki położone na trasie linii

W oparciu o wyznaczoną przez projektantów trasę linii, wyznacza się wszystkie nieruchomości, których granice mieszczą się w pasie technologicznym (obszar po 35 m od osi linii o napięciu 400 kV), a następnie pozyskuje się wypisy z rejestru gruntów prowadzonego przez Starostwa Powiatowe. Dysponując uzyskaną w taki sposób bazą danych właścicieli, przedstawiciele inwestora wiedzą, do kogo należy dotrzeć z propozycją zawarcia stosownych umów, niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na budowę linii.

Etapy kontaktu z przedstawicielami inwestora – dokumenty proponowane do podpisania

  • spotkania informacyjne – początkowo przeprowadzane głównie w gminach lub sołectwach, dla zapoznania mieszkańców i ich przedstawicieli w samorządzie lokalnym z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym; na późniejszych etapach ukierunkowane problemowo, dla informacji lub uzgodnień rozwiązań szczegółowych przedsięwzięcia, np. uszczegółowienia przebiegu linii przez konkretne miejscowości;
  • umowa cywilnoprawna – dokument ustalający wzajemne relacje inwestora linii z właścicielem nieruchomości i określający zobowiązania stron, w tym wysokość odszkodowania / wynagrodzenia z tytułu budowy linii i terminy wypłaty; po zawarciu umowy inwestor nabywa prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, tj. może występować z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę linii;
  • oświadczenie o ustanowieniu służebności przesyłu – składane jest w obecności notariusza i ma na celu ujawnienie w księdze wieczystej nieruchomości prawa inwestora do budowy i utrzymania urządzeń energetycznych oraz dojazdu do nich w razie wystąpienia awarii bądź konieczności remontu czy modernizacji linii (statystycznie raz na kilkadziesiąt lat).

Wycena nieruchomości

W częściach nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii, zgodnie z przepisami dotyczącymi dopuszczalnych wartości pól elektromagnetycznych, wprowadza się ograniczenia dotyczące ich użytkowania. Ich wprowadzenie powoduje określone straty, które są przedmiotem wyceny niezależnego rzeczoznawcy majątkowego. Sporządzone przez biegłych operaty, stanowią podstawę do wypłaty odszkodowań dla właścicieli nieruchomości położonych w pasie technologicznym linii. Sposób wyceny uzależniony jest m.in. od dotychczasowego przeznaczenia działki, powierzchni nieruchomości w pasie technologicznym i rodzaju. Na wysokość przyznanego odszkodowania wpływa w znacznym stopniu fakt czy na nieruchomości stanie słup, czy będą nad nią zawieszone przewody linii.

Niezbędne dokumenty i pomoc prawna

Zdarza się często, że nieruchomości z różnych przyczyn nie mają uregulowanego stanu prawnego. We wszystkich takich przypadkach oferujemy nieodpłatną pomoc naszych kancelarii, w celu doprowadzenia dokumentów do zgodności ze stanem faktycznym. Angażujemy się również w prowadzenie spraw spadkowych, jeżeli właściciele nieruchomości wyrażają potrzebę pomocy w tym zakresie. Zdajemy sobie sprawę, że kwestie własnościowe to temat trudny i wymagający wiele czasu, a nierzadko też zaangażowania finansowego. Dlatego też zachęcamy właścicieli, aby korzystając z możliwości współpracy z przedstawicielami inwestora sprawnie i szybko doprowadzić je do końca.

Z uwagi na fakt, że wielu z właścicieli posiada kopie bądź odpisy dokumentów własności nieruchomości, będziemy wdzięczni za udostępnienie ich naszym przedstawicielom do wglądu. Doświadczenie uczy, że zapisy w rejestrach gruntów w Starostwach Powiatowych bywają nieaktualne i im więcej możliwości weryfikacji treści dokumentów, tym szybciej można przygotować zawarcie aktu notarialnego.

Kwestie najczęściej poruszane przez właścicieli posiadających grunty pod planowanymi liniami

  • prawo własności gruntów nie zostaje naruszone – inwestor nabywa jedynie ograniczone prawo rzeczowe w postaci służebności przesyłu, w ściśle określonym zakresie związanym z budową i eksploatacją linii elektroenergetycznej;
  • ograniczenia na gruncie wynikające z umów zawartych z właścicielami dotyczą wyłącznie pasa technologicznego o szerokości 70 m – oznacza to m.in., że w odległości powyżej 35 m od osi linii można wznosić budynki mieszkalne i gospodarcze;
  • każdy z właścicieli gruntów położonych pod linią, niezależnie od tego, czy na jego gruncie będzie stał słup, otrzyma stosowne odszkodowanie / wynagrodzenie;
  • odszkodowanie / wynagrodzenie należne właścicielowi jest jednorazowe, uwzględnia m.in. utratę wartości gruntu (o ile takowa następuje) i wypłacane będzie w dwóch ratach;
  • za straty w pożytkach i uprawach oraz w mieniu ruchomym i nieruchomym, które nastąpią w wyniku budowy bądź eksploatacji linii, właścicielom gruntów należy się dodatkowe odszkodowanie, szacowane na podstawie protokołu szkód sporządzanego w obecności właściciela gruntu;
  • przedstawiciele inwestora posiadają imienne pełnomocnictwa do prowadzenia rozmów z właścicielami gruntów; w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy żądać przedłożenia pełnomocnictw;
  • na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 120 lit. a ustawy o PIT, wynagrodzenie wypłacone z tytułu ustanowienia służebności przesyłu, jest wolne od podatku dochodowego (Zarządzenie Ministra Finansów Nr DD3/033/126/CRS/14/RD-46264/14 z dnia 21.05.2014).

Za wszelkie kontakty z właścicielami nieruchomości, w tym negocjacje odszkodowań, zawieranie umów cywilnoprawnych i podpisywanie aktów notarialnych odpowiedzialna jest Agencja Promocji Inwestycji Sp. z o.o. Wszelkie uwagi i pytania można składać poprzez formularz kontaktowy:

lub pod nr tel. (22) 519-13-00.